มาทำความรู้จักกับ CEMs (Continuous Emission Monitoring System)

CEMs

ในยุคปัจจุบันนี้การผลิตภาคอุตสาหกรรมมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องคำนึงถึงการปล่อยมลพิษออกมากระทบผู้คนจำนวนมาก ดังนั้นหลายธุรกิจจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องติดตามรายผลการปล่อยอะไรก็ตามออกไปในอากาศแก่ภาครัฐเพื่อให้ประชาชนรับทราบ และในการติดตามผลดังกล่าว PICO  ในฐานะผู้ดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับเครื่องมือตรวจวัดและควบคุมเครื่องจักรในโรงงานอุตสาหกรรมจะพามารู้จักระบบที่เรียกว่า CEMs (Continuous Emission Monitoring System)

CEMs คืออะไร 

ระบบการตรวจวัดมลพิษทางอากาศจากปล่องโรงงานอุตสาหกรรมแบบต่อเนื่อง (Continuous

Emission Monitoring System: CEMS) เป็นการติดตั้งระบบสำหรับตรวจติดตามผลการตรวจวัดมลพิษทาง

อากาศ การเก็บบันทึกข้อมูล และการรายงานผลการตรวจวัด ในพารามิเตอร์ที่เกี่ยวข้องต่างๆ ได้แก่ ก๊าซ

ซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO2) ก๊าซออกไซด์ของไนโตรเจน (NOx as NO2) ก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์(CO), ก๊าซ

ออกซิเจน (O2) และค่าความทึบแสง (Opacity) โดยมีแหล่งกำเนิดที่ต้องดำเนินการตรวจสอบค่าการระบาย

มลพิษจากปล่องระบายอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้การกำกับดูแลและควบคุมให้มีการปล่อยปลดมลพิษทางอากาศ

เป็นไปตามข้อกำหนด ตามประกาศโดยมีประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง กำหนดให้โรงงานประเภทต่างๆ

ต้องติดตั้งเครื่องมือหรือเครื่องอุปกรณ์พิเศษเพื่อตรวจสอบคุณภาพอากาศจากปล่องแบบอัตโนมัติ พ.ศ. 2544

และประกาศกรมโรงงานอุตสาหกรรม เรื่อง การส่งข้อมูลเข้าสู่ระบบตรวจสอบคุณภาพอากาศจากปล่องแบบ

อัตโนมัติอย่างต่อเนื่อง (Continuous Emission Monitoring Systems: CEMS) พ.ศ. 2550 กำหนดให้การ

ประกอบกิจการบางประเภท ต้องดำเนินการติดตั้งเครื่องมือหรือเครื่องอุปกรณ์พิเศษฯ สำหรับตรวจสอบ

คุณภาพอากาศจากปล่องแบบอัตโนมัติ

CEMs ประกอบด้วย 3 ส่วนหลักๆคือ

1)ส่วนการเก็บและส่งตัวอย่าง (Sampling Interface/Sampling Delivery System)

2) ส่วนการวิเคราะห์ (Analyzer)

3) ส่วนการจัดการข้อมูล (Data Acquisition System)

การควบคุมคุณภาพ ติดตามและรายงานผลที่แม่นตรงจึงสำคัญมากสำหรับผู้ประกอบการ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง กรมโรงงานอุตสาหกรรม ได้รายงานว่าปัจจุบันโรงงานอุตสาหกรรมหลายแห่งได้มีการติดตั้งระบบการติดตามผลการตรวจวัดการระบาย มลพิษทางอากาศจากปล่องอย่างต่อเนื่องหรือ CEMS แต่ในการตรวจสอบการทำงานของระบบ CEMS และการควบคุมคุณภาพของเครื่องมือ เพื่อให้ได้ข้อมูลที่มีความถูกต้องและน่าเชื่อถือ ซึ่งยังไม่มีข้อกำหนดที่เหมาะสมสำหรับประเทศไทย

ดังนั้น PICO ในฐานะผู้ดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับเครื่องมือตรวจวัดและควบคุมเครื่องจักรในโรงงานอุตสาหกรรม เราจึงอยากเน้นย้ำความสำคัญของการวางระบบที่ได้มาตรฐาน หากท่านต้องการคำปรึกษาหรือวางระบบในส่วนงานของท่าน ติดต่อเรามาได้ที่ pico.co.th

About the Author

You may also like these